Adatkezelési tájékoztató

2018. május 25.

A HR Perfect Consulting projekt csoport (Rácz Krisztina e.v. és Szabó Dóra e.v.) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenysége a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelel.

Az adatkezelési tájékoztató elkészítése a következő, az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével történt:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A HR Perfect Consulting projekt csoport adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a weboldala működtetése során a weboldalakra látogatók, illetve szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek adatait kezeli.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Rácz Krisztina e.v.; Szabó Dóra e.v.
Email cím: krisztina.racz@hrperfect.hu; dora.szabo@hrperfect.hu
Telefonszám: + 36 20 466 2120; +36 30 230 7936
Weboldal: hrperfect.hu

2. Adatvédelmi kérelmek

Személyes adatokkal kapcsolatos felvilágosítás, illetve azokkal kapcsolatos kérés vagy kérdés elektronikusan az alábbi email címekre küldhető: krisztina.racz@hrperfect.hu és dora.szabo@hrperfect.hu.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmekre késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül válaszol a kérelemben megadott címre.

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • kapcsolattartás
 • szerződés megkötése, teljesítése
 • számla kiállítása

4. A kezelt adatok köre

 • Ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (név, email cím, telefonszám)
 • Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatok
 • Számlázáshoz szükséges adatok
 • Weboldal által rögzített adatok

Weboldalunk IP címeket naplózhat, üzembiztonsági okból, hibák vagy hibás oldallekérések esetén. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (üzem- és adatbiztonság fenntartása).

Cookie: személyes adatokat tartalmazó cookie nincs, 1 db cookie-t használ az oldal annak eldöntésére, hogy a böngésző alkalmas-e javascript futtatására. Ez nem tartalmaz semmilyen azonosításra alkalmas adatot és csak az adott munkamenetre szól.

5. Az adatkezelés jogalapja

 • Ügyfelekkel való kapcsolattartás. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Szerződéses partnerek adatainak kezelése. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • Személyes adatokat is tartalmazható szerver naplófájlok. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

6. Az adatkezelés időtartama

 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat fennállását követő 1 év.
 • A szerződések és a szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 169. §-ában előírt módon, legalább 8 év.
 • A számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 169. §-ában előírt módon, legalább 8 év.
 • Szerver naplófájlok megőrzési ideje: a szerver naplófájlok 7 nap után jelszóval védett formában kerülnek archiválásra. Az archivált naplófájlok megőrzési ideje: 6 hónap.

7. Személyes adatokkal kapcsolatos jogok

Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a rendeletben felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az adatot, hogy az Érintettre vonatkozó minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése miatt kerül sor.

8. Jogorvoslat

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszok elektronikus úton terjeszthetők elő az Adatkezelő központi email címére (info@hrperfect.hu), vagy az 1. pontban megadott email címeire (krisztina.racz@hrperfect.hu; dora.szabo@hrperfect.hu) küldött üzenetben.

Az Adatkezelő a panaszt kivizsgálja, és 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről. Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be az adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy az Érintett az adatvédelmi felügyeleti hatóság eljárását kezdeményezheti, vagy bírósági jogorvoslatot kérhet.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu)